Inleiding ANBI Informatie

Menorah is een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan Menorah als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen mogen worden opgevoerd.

De ANBI-status van Menorah loopt via de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). De VPE heeft voor al haar leden een ANBI-erkenning verkregen. Deze erkenning is toegekend in de ‘’groepsbeschikking Verenigde Pinkster-en Evangeliegemeenten’’. Deze groepsbeschikking staat op het overzicht ANBI’s op de website van de belastingdienst. Menorah is opgenomen in die groepsbeschikking. Het RSIN nummer van Menorah onder deze registratie is 6792066.

Het zelfstandige RSIN nummer van Menorah is 854866747, waaronder Menorah als kerkelijke gemeente ook geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Menorah heeft geen eigen zelfstandige ANBI status.

Er bestaan gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid een drempelbedrag en een maximumbedrag. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag. Bij het geven van een periodieke gift legt u zich in een “schriftelijke overeenkomst periodieke gift in geld” (zie www.belastingdienst.nl) vast voor een periode van ten minste 5 jaar. De overeenkomst wordt opgemaakt tussen u en Menorah en door beide partijen ondertekend. Voor de aftrekbaarheid van de gift is het wel van belang dat u de giften aan Menorah geeft en niet via Menorah aan een benoemde persoon.

Financiële vragen of vragen over bijvoorbeeld legaten of overeenkomsten voor periodieke giften kunt u stellen via penningmeester@menorahapeldoorn.nl

Algemene gegevens

Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Paslaan 11
7311 AH Apeldoorn
055 576 26 35
info@menorahapeldoorn.nl
RSIN-nummer: 854866747
KvK-nummer: 62 56 06 46


Doelstelling Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Menorah wil haar bezoekers uitdagen, motiveren en helpen om, vanuit ons geloof in Jezus Christus, te leven in relatie met God, onze Vader. Dit gebeurt door het organiseren van wekelijkse samenkomsten op de zondagmorgen waarin we in ieder geval God en Zijn Zoon eren en naar een preek luisteren. Door de weeks organiseren we ontmoetingsavonden in de verschillende wijken, zijn er gebedsontmoetingen en is er kinder- en jeugdwerk. We proberen onze omgeving te bereiken door uit te reiken. We vertellen over ons geloof op straat, we ondersteunen zendelingen, we werken samen met Dak en Thuislozenzorg en in de wijk Orden ondersteunen we een wijkgerelateerd werk gericht op het ontmoeten van de bewoners. We ondersteunen mensen desgewenst met pastorale zorg en we werken samen met andere christelijke organisaties. Menorah maakt deel uit van de VPE. De VPE is een christelijk kerkgenootschap, dat behoort tot de wereldwijde Pinkster- en Volle Evangeliebeweging. De geloofsbasis van de VPE is te lezen op https://www.vpe.nl/nl/hoofdmenu/over-ons/over-ons


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

We willen graag dat Menorah functioneert als open veilig gezin waar iedereen welkom is; een uitnodigende gemeente. Daarvoor stellen we ons vragen als: wat betekent dat voor ons gebouw (uitstraling, verzorgdheid, schoon & fris) en onze communicatie (bv voor nieuwe mensen, vanaf het podium)? Ook van belang zijn het eerste -maar ook het vervolg- contact in onze gemeente (gastvrouwen / gastheren), contact met elkaar na de dienst of bij andere ‘events’ (koffieteam), maar ook onze cultuur – waar / op wie zijn we gericht, aandacht & zorg voor elkaar (huisbezoeken, ziekenbezoek, pastoraat, Jeugd van Vroeger).

Discipelschap. God is een God van groei, van ontwikkeling. Hij wil dat we groeien naar het beeld dat Hij van ons had toen Hij ons schiep. Wat betekent dat voor ons onderwijs (vorming) en het in de praktijk brengen daarvan (volgen)? Voor het kinderwerk, tienerwerk, de kringen, onze diensten? En hoe brengen we dat in de praktijk (Alpha cursus, (persoonlijke) evangelisatie, Buurtpalet, (roeping voor) zending.

Thema: gebed & aanbidding. Deze thema’s blijven onze focus houden. Gebed en aanbidding zijn niet los van elkaar te zien. Daar willen we verder in groeien, door toerusting (vormen) en het in de praktijk gaan brengen (volgen). Wat betekent dat voor onderwijs (gemeentebreed, taakgroepen, van jong tot oud), speciale activiteiten door het jaar heen (bv Bidden & Vasten weekenden, trainingen, ..), communicatie (bewustwording & betrokkenheid creëren), de muziek- en aanbiddingsteams, maar ook onze faciliteiten (bv geschiktheid bovenzaal voor gebed- en aanbiddingsdienst).

Thema: leiderschapsontwikkeling. Inzetten op het verder toerusten en coachen van ons leiderschapspotentieel in Menorah. Wat betekent dat voor toerusting in combinatie met het in de praktijk brengen (opzet langere termijn, 2-3 jaar, programma waarin een aantal jonge leiders worden getraind en verantwoordelijkheid krijgen op taakgebieden binnen Menorah, sprekerscursussen, deelname met groep aan GLS, …)

Thema: missionair. Bezinning op het karakter van onze betrokkenheid bij uitreikende activiteiten van Menorah en in ons persoonlijk leven. Wat is de drijfveer van onze betrokkenheid en inzet? Hoe kunnen wij Jezus bekend maken, hoe laten wij Jezus zien?


Beloningsbeleid

Onze gemeente wordt momenteel geleid door zes oudsten en vier diakenen (stand mei 2020) die zich elk zonder vergoeding inzetten voor de diverse bestuurstaken die ze hebben. Daarnaast is sinds 2008 één oudste tegen een vergoeding aangesteld voor drie dagen per week, voor duidelijk omschreven aanvullende werkzaamheden op het gebied van gemeentezijn, pastoraat en algemene leiding. Dit betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Taakgroepleiders en overige medewerkers voeren hun taken allen onbezoldigd uit. Er staat een vacature uit voor een betaalde kinder- en jeugdwerkcoördinator voor 2-3 dagen per week.


Actueel verslag van activiteiten

Het aantal gemeenteleden bedraagt ca. 225, er zijn daarnaast circa 200 regelmatige bezoekers/ betrokkenen bij onze gemeente. We hebben drie speerpunten: Het eerste speerpunt is dat Menorah een uitnodigende gemeente wil zijn, een open en veilig gezin waar iedereen welkom is. In de loop van 2019 vonden meer en meer mensen hun weg naar Menorah. Eind januari 2020 organiseerden wij een "kennismakingslunch met Menorah" waar we 24 nieuwe bezoekers ontvingen! Velen van hen vertelden dat zij Menorah ervaren als een kerk waar ze welkom zijn. Het tweede speerpunt betreft gebed en aanbidding. De ontwikkelingen hier zijn moeizamer. De weekenden waarin we bidden en vasten worden matig bezocht en ook de reguliere bidstonden op de maandagavonden kunnen wel impulsen gebruiken. We zoeken hierin naar wegen om samen verder te groeien. Het derde speerpunt betreft leiderschapsontwikkeling. Hier zijn de ontwikkelingen geweldig! We zijn in het najaar 2019 gestart met de training Groeien in Leiderschap. De animo van de circa 20 deelnemers is onveranderd groot en de studieavonden zijn een plezier om bij te wonen. Na iedere studieavond is er een verwerkingsavond die afwisselend zelf door de deelnemers wordt georganiseerd. Het coronavirus stelt ons nu even voor extra uitdagingen, maar ook hiervoor zullen we oplossingen vinden!

Ons grote verlangen blijft dat we met elkaar een kerk zullen zijn waar iedereen ervaart dat Jezus Heer is. Dat is de plaats waar Hij ons zegent, de plaats waar eenheid en liefde regeren!


Financiele verantwoording


Jaarlijks ontvangen we circa € 195.000 aan giften en collectes, naast nog overige inkomsten zoals huuropbrengsten van de gebouwen en terreinen.

Als evangelische gemeente met een hart voor zending en evangelisatie is het niet vreemd dat een groot deel van de ontvangen giften naar zending & evangelisatie gaat (ca €60.000) Daarnaast zijn we als gemeente gezegend met een grote groep van kinderen tot 12 jaar en hebben we daarnaast de zorg voor heel veel tieners. We houden diensten en bijeenkomsten aan de Paslaan, een rijksmonument uit 1918. Dit betekent dat we het nodige moeten doen om dit gebouw in stand te houden. Aan onderhoud en exploitatie geven we ca €90.000 uit. Andere posten zijn onze eredienst en eigen organisatie.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.